THB
  • THB
  • USD
  • EUR
  • GBP

FREE SHIPPING in Thailand for orders over THB2,000!

มะเร็งเต้านม ดูแลได้

มะเร็งเต้านม ดูแลได้

ตัวช่วยดีๆ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยหลายๆท่าน ได้รับการรักษาหลักแล้ว มักได้รับยาฮอร์โมนกลุ่มทาม็อกซีเฟ่น (Tamoxifen) ทานต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อคุมปัจจัยกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็ง
📖มีการทำการศึกษาในหลอดทดลองถึงผลของการให้ สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วย tamoxifen พบว่า การเพิ่ม สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ มีผลเพิ่มการอัตราตายของเซลล์มะเร็ง
จากการศึกษานี้ จึงแนะนำ
ให้เพิ่มการรักษาด้วยสารสกัดจากจมูกข้าวสาลีผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ ควบคู่กับการรักษาด้วย tamoxifen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ tamoxifen ในรายของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รายที่ตรวจแล้วว่าเป็นแบบเอสโตเจน รีเซฟเตอร์ โพซิทีพ estrogen receptor positive
ข้อมูลจาก

🔰Fermented Wheat Germ Extract (FWGE) in the Treatment of Cancer and Autoimmune Disease

อ้างอิง: https://goo.gl/gAXc9B

Shop now: https://bit.ly/36MKCP1

Metatrol Pro เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้ป่วยมะเร็ง 

Previous post Next post

0 comments

Leave a comment